سفارش تبلیغ
صبا

تنهآییـ خـــودمـ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

....

    نظر

دلتنگ که باشی

آدم دیگری میشوی

خشن تر

عصبی تر

کلافه تر

و تلختر

با اطراف هم کاری نداری

همه اش را نگه میداری

دقیقاسرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی


جونم

    نظر

دلتنگم


دلتنگ روزهای باتو بودن

من صدایت کنم عشقم

و تو بگویی جونم

و من سیر نشوم از این جانم گفتن هایت

و باز صدایت کنم

و بازصدایت کنم …


روزهای خوب چه زود تمام میشوند